ГАРАНЦИЯ ПЛЮС НА DELO ЗА ЕВРОПА

Semi on highway
МОТОРНИ МАСЛА ЗА ТЕЖКОТОВАРНИ ДИЗЕЛОВИ ДВИГАТЕЛИ

Гаранцията обхваща всички дизелови двигатели на автомобили, на магистрална и извънмагистрална техника (от европейски и други производители), за които се предписва употреба на съответния Продукт, отговарящ на класификацията на ACEA или на спецификацията на производителя на оригинално оборудване и на класификацията за вискозитетен клас по SAE. Като допълнително предимство, тази гаранция остава в сила за моторни масла Delo, за тежкотоварни двигатели използвани в програми за поддръжка с удължени интервали за смяна на маслото, одобрени от производителите на двигатели. Вие трябва да извършвате редовни анализи на маслото, за да предвидите оптималните интервали за смяна на маслото и да следите работата на оборудването.

Продуктите включват: Delo 400 MGX, Delo 400 RDE, Delo 400 RDS, Delo 400 SP, Delo 400 XLE HD, Delo 400 XLE, Delo 400 XSP, Delo Gold Ultra E, Delo Gold Ultra S и Delo Gold Ultra T.

МАСЛА ЗА ЗЪБНИ ПРЕДАВКИ, МАСЛА ЗА ОСИ И ТРАНСМИСИОННИ МАСЛА

Гаранцията обхваща всички механични трансмисии, оси и главини на колелата от европейски и други производители, монтирани в тежкотоварни камиони (с маса 3,5 тона или по-голяма) или в други типове автомобили, където употребата на Продуктите отговаря на съответната техническа спецификация на продукт на Chevron по отношение на това оборудване. Като допълнително предимство, тази гаранция остава в сила по отношение на употреба в програми за поддръжка с удължени интервали за смяна на маслото, одобрени от производителите на оборудването. Вие трябва да извършвате редовни анализи на маслото, за да предвидите оптималните интервали за смяна на маслото и да следите работата на оборудването.

Продуктите включват: Delo Syn-AMT XV, Delo Syn-MTF XZ, Delo Syn-AMT XDT, Delo Gear TDL, Delo Syn-TDL и Delo TorqForce.

Large Dump Truck
ГРЕСИРАНИ ЛАГЕРИ И ПЕТО КОЛЕЛО

Гаранцията обхваща всички компоненти на тежкотоварни автомобили от европейски и други производители, смазвани и защитавани от греси, съгласно упътванията на производителите.

Продуктите включват: Delo Starplex EP 2, Delo Grease MM EP 2, Texaco Hytex EP 2 LF и Texaco Molytex EP 2.

ОХЛАЖДАЩА ТЕЧНОСТ/АНТИФРИЗ

Гаранцията обхваща всички охладителни системи на тежкотоварни автомобили от европейски и други производители, които се сервизират в съответствие с препоръките на производителите на оригинално оборудване.

Продуктите включват: Delo XLC Antifreeze/Coolant и Delo XLC PG Antifreeze/Coolant.

По своя преценка Chevron ще замени безплатно или ще възстанови покупната цена на който и да е Продукт Delo или Texaco, който не съответства на тази гаранция.

Освен това, Chevron ще заплати ремонта (само части и труд) за отстраняване на повреда на вашето оборудване с гаранционно покритие, причинена пряко от Продукт Delo или Texaco на Chevron, ако оборудването е използвано при нормални условия на работа и сервизирано в съответствие с препоръките на производителите (включително избор на смазочен продукт). Такава гаранция не обхваща компоненти, които не са включени в описаното по-горе оборудване с гаранционно покритие, нито оборудване, повредено в резултат на условие, което не е свързано с употребата на Продукта, или е резултат от нормалното и очаквано износване на оборудването, или ако използването на други продукти е повлияло на експлоатационните показатели на Продукта (включително третиране с добавки).

За да подадете иск по настоящата гаранция, трябва да представите записи, показващи, че е спазен графикът за сервизно обслужване на оборудването, препоръчан от производителя на оборудването. Също така, ще ви бъде изискано да предоставите проба от смазочния продукт или охлаждащата течност от неизправното оборудване, както и да дадете възможност на Chevron или негов представител да прегледа записите за работата на оборудването и да тества оборудването и неизправните части.

В тази гаранция терминът “Chevron” означава “Chevron Belgium N.V.”. Както е посочено, тази гаранция покрива единствено повреда на вашето оборудване (само части и труд). Освен ако не е посочено друго, в тази Гаранция Плюс на Delo за Европа, Chevron не дава никакви други гаранции, било то изрични или подразбиращи се, де юре или де факто, по отношение на описанието на Продуктите, тяхното качество, продаваемост или пригодност за каквато и да е конкретна цел, нито по отношение на всякакви други въпроси. Chevron също така не носи никаква отговорност пред вас или което и да е друго лице за всякакви специални, последващи, случайни или косвени загуби или щети, произтичащи от употребата на Продуктите. Тази гаранция се урежда от законите на Белгия и е от дата 01/02/18.

В случай на неизправност на вашето оборудване, екипът за техническа поддръжка на Chevron ще ви окаже съдействие за установяване на причината за проблема. Ако той не се дължи на използвания Продукт на Chevron, ние ще ви предоставим резултатите от нашите анализи, за да ви помогнем да установите реалната причина за неизправността.